Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

Integriteit

Een integere ondernemer doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Integriteit neemt een structurele plaats in binnen Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV De aanleiding daarvoor is zowel intrinsiek als van buitenaf ingegeven. Het kandidaat-lidmaatschap van de RICS, NVM en VastgoedCert leggen een hoge integriteitstandaard op. Middels de Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV Ondernemingscode en daarnaast een integriteittoetsing van nieuwe werknemers en integriteitregels in inkoop- en arbeidsvoorwaarden, is ons integriteitbeleid intrinsiek verankerd. Dit heeft alles te maken met het omgaan met dilemma’s en met het maken van keuzes die achteraf te verantwoorden zijn.

Onder integer handelen valt onder andere:

Privacy

Wij houden vertrouwelijke informatie voor ons, totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur ons noodzaakt die informatie prijs te geven.

Naleving van wet- en regelgeving

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Als kandidaat-lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors committeert Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV zich aan de hoogst haalbare kwaliteit- en integriteiteisen in de vastgoedsector. Binnen de makelaardij zijn deze eisen vastgelegd in de zogenaamde ‘RICS Real Estate Agency and Brokerage Standards’.

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

De Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV leden zijn lid van de NVM en hanteren derhalve ook de NVM Erecode en garandeert daarmee een aantal zekerheden. De NVM statuten en daarbij de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV is zich bewust van hetgeen beschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft). Deze wet stelt eisen aan cliëntenonderzoek en het behandelen van ongebruikelijke transacties. De Wwft is eveneens van toepassing op de makelaardij, zijnde een adviseur bij de aan- en verkoop van onroerend goed. De partners van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV identificeren de cliënten en indien nodig wordt een cliëntenonderzoek gedaan. Hierbij worden o.a. de identiteitsgegevens geverifieerd en de eigendom- en zeggenschapsstructuur in kaart gebracht. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV conformeert zich aan de door de Belastingdienst ingestelde richtlijnen voor de Makelaardij.

VastgoedCert

Met meer dan 6 VastgoedCert gecertificeerde makelaars en taxateurs garandeert Hans Janssen Makelaars B.V. de zekerheid van vakbekwaamheid. Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de (financiële) belangen die met de aan- en verkoop van onroerend goed gemoeid zijn. Daarom is Hans Janssen Makelaars B.V. lid van de Stichting VastgoedCert, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid. Het VastgoedCert keurmerk is voor onze opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

PTA proof

Wij werken met ‘de 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten’, zoals opgesteld door het Platform Taxateurs en Accountants (PTA).

Giften

Persoonlijke giften of gunsten van enige materiële commerciële waarde mogen niet gegeven worden aan of ontvangen worden van derden. Een gift of gunst van enige materiële waarde heeft een dusdanige waarde dat deze van invloed zou kunnen zijn bij een besluit tot koop en/of kan leiden tot afhankelijkheid. Bij twijfel moet de leidinggevende worden geraadpleegd. Bij ieder onderdeel/iedere afdeling van de onderneming moet er volledige openheid over relatiegeschenken zijn tussen leidinggevende en medewerker.

Diefstal en fraude

Het is het beleid van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV om gevallen van interne en externe diefstal die met Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV verband houden onmiddellijk te onderzoeken, te rapporteren en, in voorkomende gevallen, gerechtelijk te doen vervolgen.

Belangenconflicten

Wij komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van ons mogen hebben. Wij beschermen en bevorderen hun belangen. Verder hebben wij geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Wij handelen dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthouden ons van risicodragende projectontwikkeling. Wij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

Wij trachten te voorkomen dat verschillen van mening over ons optreden escaleren. Wij werken mee aan, via de NVM in het leven geroepen, vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen. Onze medewerkers proberen belangenconflicten te vermijden en, mochten deze zich toch voordoen, deze openlijk, eerlijk en onmiddellijk af te handelen.

 

Lees meer over onze Ondernemingscode:

Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Awaretrain breidt uit en verhuist naar nieuwbouw Kerkenbos 10-65 te Nijmegen
Met bemiddeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants en Taxateurs... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev